Skip to main content

Ind-Digitalització “Impulsant la digitalització de la indústria”

Consisteix en la realització d’assessoraments individualitzats a empreses de Sabadell i Barberà del Vallès en matèria de digitalització per part de consultors especialitzats.

Objectius

Acompanyar i assessorar a les empreses en l´inici del procés de digitalització.

Resultats esperats:

Aquest objectiu s´assolirà a través de dues Actuacions, de les quals n’esperem obtenir els següents resultats específics:

  • 6 empreses assessorades en digitalització (4 Sabadell – 2 Barberà)

Descripció de l’Actuació

L’activitat “Ind-Digitalització” consisteix en un programa adreçat a les empreses dels dos municipis participants i que té per objectiu oferir-les un acostament realista a les tecnologies de digitalització més pioneres a través d´assessoraments personalitzats a petites i mitjanes empreses del teixit empresarial de Sabadell i Barberà del Vallès.

Es realitzarà un assessorament personalitzat a les empreses participants, que serà dut a terme per experts en digitalització i indústria 4.0 acreditats per ACCIÓ-Generalitat de Catalunya

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/assessors/

Considerem que aquest és un punt d’alt valor afegit per al programa donat que d’aquesta forma assegurem que els consultors participants han estat acreditats per la Generalitat de Catalunya, la qual cosa aporta la garantia que compleixen amb els exigents requisits que aquesta demana per assolir l’esmentada acreditació, cosa que afavorirà l’èxit de l’actuació.

La participació en aquest programa comportarà una sèrie de BENEFICIS per a les empreses participants: diagnosi de la companyia en quan a necessitats relacionades amb la digitalització de l´’empresa, mapa d’oportunitats d´implementació de digitalització a l’empresa, consultoria tecnològica per accelerar els processos d’innovació dins l’empresa, assessorament a l’empresa per part de consultors/es experts en digitalització, acompanyament i suport per part dels tècnics municipals durant tot el procés.

Informació i contacte

Per poder rebre tota la informació i poder participar: