Skip to main content

CISVASA un referent en la gestió de qualitat

Cisvasa, amb seu a Barberà del Vallès s’encarrega principalment d’emmagatzemar fluids perillosos que altres empreses no poden guardar.

Aquesta feina implica certs riscos ja que està relacionada amb aquest tipus de substàncies, però per evitar-ho, vetllen per la qualitat i formació del personal, i una feina de reciclatge i cura del medi ambient minuciosa.

Continua llegint