Skip to main content

El Departament de Treball dedica 7,5M€ en ajuts als autònoms

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes (persona física).

Han d’ acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

  • Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar a uns 4.500 persones treballadores autònomes.
  • Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes hauràn d’estar donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.
  • L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.
  • En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.
  • El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini.
  • La sol.licitud serà per vies telemàtiques i es podrà sol·licitar a partir de l’1 d’abril a través de l’enllaç que trobareu a aquesta pàgina.